Skip to content
hintergrund bild

Murexin

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają zasady nabywania towarów objętych ofertą handlową
B plus B Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modlnicy przy ul. Studzienki 10, o ile strony umowy nie postanowią inaczej. Wszelkie uzgodnienia stron odbiegające od OWS wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.  OWS podawane są do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej przy składaniu zamówienia. Przyjęcie OWS Kupujący potwierdza w formie pisemnego oświadczenia. W przypadku pozostawania stron w stałych stosunkach handlowych akceptacja OWS przy pierwszym zamówieniu skutkuje ich obowiązywaniem dla pozostałych transakcji.

3.  Podstawą ustalania ceny netto sprzedaży jest obowiązujący w dacie zawierania umowy sprzedaży cennik towarów, wskazujący ich ceny jednostkowe netto (bez podatku VAT). Ceny określone w cenniku są wiążące do chwili zawiadomienia przez Sprzedającego o ich zmianie.

4.  Materiały reklamowe, oferty i inne ogłoszenia o towarach objętych ofertą handlową B plus B Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością mają charakter wyłącznie informacyjny. Próbki oraz wzorce przekazywane na potrzeby promocji i reklamy towarów MUREXIN mają charakter materiałów wystawowych i poglądowych.

§ 2. ZAWARCIE UMOWY, ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.  Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie pisemnego zamówienia Kupującego, które określa: jego dane i adres, asortyment i ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy oraz formę i termin płatności. Zamówienie winno być opatrzone pieczęcią oraz czytelnym podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. W razie pozostawania stron w stałych stosunkach handlowych dopuszczalne jest złożenie zamówienia
e-mailem na adres: krakow@bplusb.pl.

3.  W przypadku nie przyjęcia zamówienia do realizacji w całości bądź w części, Sprzedający informuje niezwłocznie o powyższym Kupującego.

4.  Deklarowany przez Sprzedającego czas realizacji zamówienia wynosi:
a) w odniesieniu do towarów typowych objętych aktualnie obowiązującym cennikiem
– do 3 dni roboczych licząc od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia,
b) powyższy podpunkt zależny jest również od wielkości zamówienia, za które standardowe zamówienie uważa się przesyłkę do 10 palet lub do 5 000 kg,
c) w odniesieniu do towarów oznaczonych w aktualnie obowiązującym cenniku jako „z wydłużonym terminem realizacji” – do 21 dni roboczych licząc od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w wyżej określonym terminie, Sprzedający zawiadamia niezwłocznie o powyższym Kupującego, wskazując nowy termin dostawy towaru. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu dostawy na przełomie miesiąca, w przypadku nadmiernej kumulacji zamówień niepozwalających na płynną ich realizację jak również w przypadku gwałtownych zmian pogodowych (np. obfite opady śniegu, deszczu bądź lokalne podtopienia), powodujących wydłużenie czasu realizacji dostaw przez zewnętrzne firmy spedycyjne.

5.  Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy zostaje wyłączona w przypadku zaistnienia przeszkody o charakterze siły wyższej. Dla potrzeb OWS za siłę wyższą uważane będą okoliczności wynikłe po zawarciu umowy wskutek nieprzewidzianych i nieodwracalnych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, jak również okoliczności, które obiektywnie utrudniają lub uniemożliwiają realizację zamówienia Kupującego jak np. niezawinione przez Sprzedającego zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, pożar, powódź, klęska żywiołowa, gwałtowne załamania pogody, ograniczenia powstałe na mocy zarządzenia władz państwowych lub samorządowych, strajk, lokaut, blokady itp.
O zaistnieniu siły wyższej Sprzedający zawiadamia niezwłocznie Kupującego.

§ 3. WARUNKI DOSTAWY / TRANSPORT

1.  Wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania mu towaru.

2.  Wydanie towaru następuje, w zależności od wzajemnych ustaleń: przez dostawę towaru Kupującemu w miejscu przez niego wskazanym, bądź w drodze odbioru towaru w miejscu określonym przez Sprzedającego.

3.  W przypadku dostawy towaru Kupującemu wydanie towaru następuje z rozpoczęciem jego rozładunku. Obowiązek rozładunku towaru obciąża Kupującego; jego zakończenie winno nastąpić w ciągu 30 minut od chwili podstawienia samochodu do rozładunku – w przeciwnym razie Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przestojem pojazdu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w trakcie rozładunku towaru.

4.  W przypadku odbioru towaru przez Kupującego wydanie towaru następuje z rozpoczęciem jego załadunku na środek transportu Kupującego. Obowiązek załadunku i stosownego zabezpieczenia towaru w czasie transportu obciąża Kupującego.

5.  Wydanie towaru zostaje potwierdzone przez czytelne podpisanie dokumentów odbiorczych przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną. Kupujący zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli kompletności wydanego towaru i jego opakowania oraz pisemnego wskazania ewentualnych braków lub uszkodzeń, pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

6.  Odbiór osobisty towaru następować będzie tylko dla osób do tego upoważnionych tj. w przypadku: a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do odbioru towarów, b) osoby prawnej lub innego podmiotu przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z wypisem z właściwego rejestru bądź też przez pełnomocników upoważnionych przez te osoby. Pełnomocnik musi legitymować się każdorazowo w chwili odbioru towaru pełnomocnictwem, chyba, że jest ono stałe i zostało przekazane do Sprzedającego przed odbiorem towaru, aż do jego odwołania.

7.   Dostawy realizowane na paletach, które nie spełniają norm palet EUR, są niezwrotne.

9.  W przypadku niektórych towarów sprzedaż realizowana będzie tylko i wyłącznie
w opakowaniach zbiorczych bądź ilościach pełnopaletowych lub ilościach TIR. Informacja
o produktach, których sprzedaż realizowana jest w takim systemie znajduje się każdorazowo w aktualnie obowiązującym cenniku katalogowym produktów MUREXIN.

10.   Koszty dostawy realizowanej do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego wliczone są w cenę towaru w razie kumulatywnego spełnienia następujących przesłanek:

a)  dostawa następuje na terytorium RP do jednego miejsca rozładunku,

b)  wartość dostawy wynosi co najmniej 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych) netto,

c)  transport jest realizowany samochodem standardowym (tj. samochód nie wyposażony
w windę, wózek paletowy, HDS)

d)  dostawa nie jest na określoną godzinę,

e)  dostawa jest realizowana w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) poza dniami ustawowo wolnymi od pracy

11.   Za niestandardowe warunki i środki transportu uznaje się:

–  dostawę HDS, wysokość dopłaty określana jest przez B plus B Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością na zapytanie, – dostawę na określoną godzinę, wysokość dopłaty określana jest przez B plus B Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością na zapytanie

–  dostawę w sobotę, wysokość dopłaty określana jest przez B plus B Sp. ograniczoną odpowiedzialnością na zapytanie

12.   W przypadku dostawy pełno samochodowej (min. 22,5t) do max. 3 miejsc rozładunku Sprzedający potwierdzi Kupującemu ewentualne koszty dodatkowe.

13.   W przypadku zamówienia, które nie spełnia kryteriów podanych w §3 punkt 10 koszty transportu realizowanego przez Sprzedającego obciążają Kupującego, zgodnie z informacją poniżej:

Wartość wysyłki  od 3 000,00 PLN; Dopłata po stronie kupującego: 0 PLN/paletę

Wartość wysyłki  od 2 400,00 PLN  do 2 999,99 PLN; Dopłata po stronie kupującego: 80 PLN/paletę

Wartość wysyłki  poniżej 2 400,00 PLN; Dopłata po stronie kupującego: 160 PLN/paletę

Koszt wysyłki półpalety: półpaleta do 300 kg* :  80 PLN/półpaletę

Koszt wysyłki paczki do 30 kg:

paczka do 30 kg** : 38 PLN/paczkę

paczka ADR do 30 kg** : 57 PLN/paczkę

* półpaleta o wymiarach 600mm x 800mm

** B plus B Sp z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do modyfikacji dopłaty przy niestandardowym pakowaniu paczki

Ceny nie zawierają podatku od towarów i usług.

14.   Opóźnienie w odbiorze zamówionych towarów skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami, w szczególności: związanymi z transportem, przestojem pojazdu oraz składowaniem towaru przez okres opóźnienia.

15.   W przypadku spadku temperatury na zewnątrz poniżej -15 ℃, terminy dostaw produktów wymagających temperatury kontrolowanej powyżej + 5 ℃ mogą ulec wydłużeniu o kilka dni.

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Podstawą rozliczenia należności z tytułu sprzedaży są faktury VAT. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

2.  Zapłata winna nastąpić bez potrąceń, przy wydaniu towaru lub w innym uzgodnionym na piśmie terminie płatności.
Za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

3.  Sprzedającemu – na zasadzie art. 589 i nast. Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo własności dostarczonych Kupującemu towarów do chwili uiszczenia całkowitej ceny. Brak zapłaty w ustalonym terminie płatności uprawnia Sprzedającego do odbioru towaru, jak również do żądania odszkodowania z tytułu zużycia lub uszkodzenia towaru.

4.  Zgłoszenie reklamacji w odniesieniu do odebranego towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności w całości bądź w części.

5.  W przypadku uchybienia ustalonemu terminowi płatności Kupującego obciąża obowiązek zapłaty odsetek ustawowych oraz innych kosztów (uzasadnionych i udokumentowanych) związanych z windykacją przeterminowanych zobowiązań, przy czym koszty windykacji nie mogą przekroczyć 15% wartości należności brutto.

6.  W przypadku braku płatności z tytułu sprzedaży, jak również opóźnienia Kupującego w tym względzie, Sprzedający ma prawo dochodzenia należności głównej, odsetek umownych, ustalonych kar umownych oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją należności, w tym kosztów sądowych, egzekucyjnych i kosztów zastępstwa procesowego.

7.  Opóźnienie płatności na rzecz Sprzedającego, jak też przekroczenie przyznanego Kupującemu limitu kredytu kupieckiego skutkuje wstrzymaniem realizacji kolejnych zamówień – do czasu uregulowania powstałego zadłużenia bądź ustalenia zasad jego spłaty.

8.  Opóźnienie Kupującego co do płatności należności objętych więcej niż jedną fakturą VAT uprawnia Sprzedającego do zaliczenia jakiejkolwiek późniejszej wpłaty Kupującego w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Powyższe wyłącza możliwość skorzystania przez Kupującego z uprawnienia przewidzianego w art. 451 § 1 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia z tytułu innych wierzytelności na podstawie art. 498 i nast. Kodeksu cywilnego.

§ 5. REKLAMACJE

1.  Sprzedający odpowiada wyłącznie za wady tkwiące w towarze przed wydaniem go Kupującemu. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem, użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego lub osoby trzecie, a także za dokonane zmiany bądź modyfikacje towaru mające wpływ na jego parametry techniczne i jakościowe.

2.  Strony wspólnie postanawiają wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy w obszarach: kosztów zamknięcia produkcji, wyłączenia lokalu z użytkowania, demontażu i ponownego montażu urządzeń, uszkodzeń materiałów wykończeniowych, kosztów prac budowlanych, opóźnienia oddania inwestycji, wszelkich kosztów związanych z montażem i demontażem produktów.

3.  Reklamacje ilościowe oraz dotyczące opakowań podlegają zgłoszeniu na piśmie wraz z dokumentacją zdjęciową do działu Murexin w Modlnicy w terminie 2 dni od daty stwierdzenia niedoboru lub uszkodzenia towaru bądź jego opakowania w chwili jego odbioru z udziałem przewoźnika, z zastrzeżeniem punktu 5 niniejszego paragrafu.

4.  Reklamacje jakościowe podlegają zgłoszeniu na piśmie do siedziby firmy B plus B Sp.
z ograniczoną odpowiedzialnością bądź na adres murexin@bplusb.pl w terminie 5 dni od daty stwierdzenia wady towaru, nie później jednak niż w ciągu jednego roku od dnia wydania towaru Kupującemu. Kupujący jest wówczas zobowiązany do należytego zabezpieczenia wadliwego towaru, (w opakowaniu albo na miejscu jego wbudowania), celem rozpatrzenia zasadności reklamacji, w tym dokonania oceny z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

5.  Zgłoszenie reklamacji po upływie wskazanych powyżej terminów uprawnia Sprzedającego do odmowy jej rozpatrzenia.

6.  Warunkiem rozpatrzenia i uznania zasadności reklamacji ilościowej jest przedstawienie przez Kupującego listu przewozowego z podpisem i imienną pieczątką upoważnionego pracownika odbiorcy oraz datą odbioru towaru wraz z protokołem rozbieżności potwierdzonym podpisem przedstawiciela spedytora – oznacza to konieczność liczenia opakowań w momencie przyjmowania towaru. Wszelkie naruszenia zabezpieczeń towarów należy odnotować na liście przewozowym.

7.  Rozpatrzenie reklamacji jakościowej wymaga sporządzenia protokołu reklamacyjnego przez pracownika Sprzedającego – nie później jednak niż w ciągu 4 dni roboczych od daty wpływu reklamacji. Sprzedający zobowiązuje się do jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku przedłużenia się procesu reklamacyjnego powyżej 14 dni Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania Kupującego, na drodze pisemnej, mailowej lub faksowej, o przyczynach przedłużania się reklamacji (niezbędne badania laboratoryjne, kolejne niezbędne wizje lokalne, powołanie rzeczoznawcy, itp.) oraz podania przewidywanego terminu jej zakończenia.

8.  Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupującego obciąża obowiązek przechowania towaru w sposób uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie bądź zniszczenie.

9.  Za wady powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego spowodowane przykładowo niewłaściwym przechowywaniem towarów, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

10.   W przypadku uznania zasadności reklamacji jakościowej Sprzedający – według własnego uznania:

•  albo wymienia wadliwy towar na nowy, wolny od wad,

•  albo uzgadnia z Kupującym warunki rozliczenia finansowego.

Rozpatrzenie reklamacji w powyższy sposób wyłącza prawo Kupującego do domagania się dalszych rekompensat.

11.   W przypadku uznania reklamacji ilościowej Sprzedający – w uzgodnieniu z Kupującym – albo wystawia korektę dokumentu sprzedaży, albo dosyła brakującą część towaru.

§ 6. ZNAK FIRMOWY MUREXIN I PUBLIKACJA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

1.  B plus B Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością użycza Partnerowi Handlowemu znaku firmowego, zwanego dalej logo do wykorzystania w celach reklamowo-promocyjnych wspierających jego działalność na terenie Polski. Znak firmowy Murexin (zwany dalej logo) może być używany wyłącznie przez oficjalnych Partnerów Murexin, mających podpisane
z B plus B Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością umowy handlowe. Wykorzystywanie znaku firmowego Murexin przez inne podmioty wymaga każdorazowo zgody w formie pisemnej, na zasadach ustalonych przez B plus B Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.  B plus B Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością użycza Partnerowi Handlowemu znaku firmowego MUREXIN oraz motywu przewodniego na następujących zasadach:

a)  Partner wykorzystuje logo według przyjętych wzorów (w obowiązującej formie graficznej i kolorystyce). Jakiekolwiek odstępstwa od tych wzorów są niedopuszczalne.

b)  Partner może wykorzystać logo jedynie z dodatkowym tekstem informacyjnym w sposób jednoznaczny informującym o prowadzeniu dystrybucji wyrobów Murexin.

c)  We wszystkich wątpliwych przypadkach Partner konsultuje z własnej inicjatywy poprawność stosowania logo MUREXIN z B plus B Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością.

d)  Partner zobowiązuje się do utrzymywania logo i towarzyszącej mu reklamy
w nienagannym stanie czystości, estetyki i funkcjonalności.

e)  Partner może wykorzystywać logo jedynie dla celów promocyjno-reklamowych ściśle związanych z towarami lub usługami Murexin na rynku polskim, w sposób nienaruszający interesów stron trzecich oraz zgodnie z ogólnie przyjętymi w Polsce normami estetycznymi
i moralnymi.

f)  Partner stosując logo w reklamach zobowiązuje się do przestrzegania stosownych polskich przepisów, a w szczególności:

•  przepisów administracyjnych związanych z umieszczaniem reklam w miejscach publicznych

•  przepisów BHP w odniesieniu do reklam i materiałów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia

g)  B plus B Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością udziela Dystrybutorowi prawa
do wykorzystywania logo nieodpłatnie.

3.  Wszelkie materiały reklamowe w wersji elektronicznej, będące własnością B plus B
Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością bądź przez niego zakupione na prawach wyłączności, takie jak zdjęcia produktów, layout’y, zdjęcia aranżacji, motywy przewodnie Murexin, itp. mogą być publikowane w formie elektronicznej i drukowanej w środkach masowego przekazu (prasa, ulotki, strony internetowe) wyłącznie przez tych Partnerów Handlowych, którzy mają podpisane z B plus B Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością aktualnie obowiązujące Umowy Handlowe. Publikacja w/w materiałów przez inne podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, których nie wiąże z B plus B Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa Handlowa wymaga każdorazowo zgody w formie pisemnej (dopuszcza się także zgodę udzieloną za pośrednictwem poczty elektronicznej).

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, OBOWIĄZEK NOTYFIKACJI

1.  Przez akceptację OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające z jego upoważnienia dla potrzeb związanych z realizacją umów sprzedaży oraz w celach marketingowych, z zachowaniem uprawnień Kupującego zastrzeżonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2.  W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.

3.  Nieważność niektórych postanowień OWS wskutek zmiany obowiązujących przepisów prawa nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.

4.  Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umów sprzedaży zawartych w oparciu o OWS Sprzedający i Kupujący zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku polubownego zakończenia sporu zostanie on poddany rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo Sądu powszechnego dla siedziby Sprzedającego.

5.  Kupujący zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Sprzedającego o zmianie siedziby/adresu zamieszkania bądź adresu do korespondencji, nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego zawiadomienie. Brak zawiadomienia powoduje skuteczność doręczenia
na dotychczas znany Sprzedającemu adres.

Kraków, dnia 2 listopada 2023 r.